Recent toegevoegd
Sluiten
Geen producten gevonden...

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Onze algemene en bijzondere verkoops- en leveringsvoorwaarden zijn tegenstelbaar aan onze klanten en worden beschouwd als zijnde aanvaard door hen, zelfs indien zij in strijd zouden zijn met hun eigen voorwaarden. Deze laatste binden ons derhalve slechts wanneer wij ze schriftelijk hebben aanvaard. Ons akkoord kan in geen geval worden afgeleid uit de omstandigheid dat wij de handelsovereenkomst zouden aanvaard hebben zonder te protesteren tegen de bepalingen die verwijzen naar de voorwaarden of naar andere gelijkaardige bepalingen van onze kopers. De ontoepasselijkheid van een bepaling van onze voorwaarden (door ons goedgekeurd) doet geen afbreuk aan de toepassing van de andere bepalingen.

 

 1. Alle producten die door ons aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en te goeder trouw beschreven. De aanbiedingen en prijzen zijn geldig op de dag wanneer ze op onze webshop aangeboden worden en voor een periode vermeld in een publiciteit onder welke vorm dan ook. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor zetfouten die in onze aanbiedingen voorkomen. Onze prijzen kunnen op ieder ogenblik gewijzigd worden, zonder voorafgaand bericht. Onze aanbiedingen zijn voorzien van een tijdslimiet afhankelijk van de productgroep.

 

 1. De leveringstermijnen zijn slechts ter informatie vermeld en kunnen niet gewaarborgd worden. De vertragingen kunnen geen aanleiding geven tot annulering van de bestelling, noch tot enige vergoeding, noch tot een weigering van de goederen door de koper. De bestellingen met een leveringstermijn langer dan 1 maand worden aanvaard onder voorbehoud van prijsstijging die door onze eigen leveranciers worden toegepast.

 

 1. Alle goederen reizen op risico van de klant. Levering is volledig gratis bij bestelling van min. € 50 incl. BTW. Orders < € 50 incl. BTW worden verhoogd met de nodige transportkosten.

 

 1. Gezien onze hoedanigheid van tussenpersoon, is de hoedanigheid tot de door ons geleverde goederen beperkt tot de waarborg toegekend door de fabrikant. Het aankoopfactuur is steeds nodig voor de garantie te waarborgen.

 

 1. Een order zal pas verwerkt worden nadat de betaling voltrokken is. Bij het ontbreken van een betaling zal het order niet verwerkt worden en distantiëren we ons van elk mogelijk gevolg naar aanleiding van deze niet-verwerking.

 

 1. Al onze facturen en koopwaar zijn contant betaalbaar netto zonder korting. Andere kredietvoorwaarden na goedkeuring van uw dossier. Alle goederen blijven eigendom van Verpleegschorten.be, tot op het ogenblik van volledige betaling.

 

 1. Alle contracten getekend door Verpleegschorten.be worden uitsluitend aan het Belgisch recht onderworpen. Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd.

 

 1. Alle prijzen op de webshop zijn uitgedrukt in EURO incl. BTW en zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk- en publicatiefouten. Verpleegschorten.be is niet verantwoordelijk voor dergelijke fouten.

 

 1. Klachtenregeling. Elke vorm van klacht dient schriftelijk onder de vorm van brief of mail te worden bezorgd aan ons bedrijf. Hierop nemen wij de uiterlijke termijn van 14 dagen om de consument van een gepast antwoord te voorzien.

 

 1. Geschillen. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Belgisch recht van toepassing. Tevens willen wij zeker zijn alle mogelijke oplossingen aan de consument aan te reiken vooraleer verdere stappen te ondernemen.

 

 1. Herroepingsrecht

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren volgens de retourvoorwaarden retourneren.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Uitsluitingen op het herroepingsrecht zijn volgende:

 • Artikels die tot stand zijn gebracht door specificaties van de consument (personalisatie)
 • Artikels die speciaal besteld zijn in samenspraak met de consument
Online bestellen
Taal